ЛОГОПЕД

В Център за обществена подкрепа работи един специалист логопед, магистър.

Оказва методическа и консултативна помощ на деца с речеви нарушения и техните семейства/близки. Осъществява индивидуални консултации с децата с цел коригиране на речевите нарушения. Мотивира техните семейства за подкрепа на децата при упражненията в домашни условия с оглед постигане на максимален резултат.

Извършва логопедични обследвания на деца до 7 год. Изготвя специализирани оценки по случаи.

Изработва индивидуален план за помощ и подкрепа съвместно с клиента и договаря реализацията на плана.

Планира дейностите по предоставяните услуги в краткосрочен и дългосрочен план, съгласно определените срокове.

Прави предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа.