ИСТОРИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Сдружение “Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие”

1. Правен статут

        Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживяли насилие” е учредено през 2003 година в град Нови пазар от 21 жени с различни професии и етническа принадлежност, обединени от идеята да решават със съвместни усилия общите си проблеми и да работят заедно за повишаване на благоденствието на децата и семействата в Община Нови пазар. Сдружението е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с Решение на ШОС от 08.05.2003г. по фирмено дело 431 по описа за 2003 г. Вписано е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанка цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.
     Сдружението осъществява дейност в обществена полза за утвърждаване на духовни ценности, за развитие на гражданското общество, здравеопазването и образованието, подпомагане на социално слаби и дискриминирани, подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация, защита на човешките и граждански права.

          Органи на управление на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Членове на Управителния съвет

1. Красимир Стойчев – Председател на УС
2. Галя Илиева – зам. председател и член на УС
3. Марийка  Христова – член на УС
4. Детелина Василева – член на УС
5. Д-р Снежана  Харизанова – член на УС

2. Мисия, цели и дейности

         Мисията на Сдружението е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, жени и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Нови пазар, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:
1. са основани на реални потребности;
2. съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;
3. подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;
4. повишават или възстановяват социални функции;
5. осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

         Основната цел на Сдружението е да стимулира активното участие на всички членове на обществото в приобщаване на деца, младежи, възрастни и семейства в не равнопоставено положение от община Нови пазар, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез предоставяне на социални услуги и в партньорство с местните власти, социалните и образователни институции да подобри условията за живот и възможностите за развитие на децата и жените.

    Сдружението работи за развитие на професионален капацитет за предоставяне на социални услуги в общността за деца и семейства чрез обучение на специалисти и създаване на методики, съобразени с нормативно утвърдените стандарти. Екипът работи за поставяне на децата в центъра на системата, като прави това, което е в най-добрия интерес на децата, а не това, което е най-лесно или най-удобно за възрастните.

      В дейността си Сдружението поставя честно проблемите, които трябва да бъдат разрешени на ниво дете, семейство, училище, общност, като си сътрудничи  с местните власти и се стреми да използва всички налични ресурси и подкрепа. Желанието ни е да обединим усилията на цялото общество – на локалната власт, на професионалистите от всички сектори, на гражданското общество, на бизнеса и на всички граждани, за да направим ефективна системата за закрила на детето.

      Сдружението работи за равен достъп до модерни социални услуги за всички български граждани, изграждане на подходяща ресурсно осигурена мрежа от услуги на регионално ниво, които да отговарят на местните нужди и да са съобразени с националните стандарти и международните добри практики, благоприятна и подходяща за детето съдебна системa. Провеждането на обучения и въвеждането на система за контрол на качеството на услугите гарантира, че нашите собствени практики са ефективни и устойчиви и допринасят за постигане на съгласуваните общи цели. Професионално и целенасочено работим с местните общности за подкрепа на семействата, които имат трудности в отглеждането на децата си, семействата, в които са настанени деца от институции и децата, чиито родители не полагат адекватни грижи за тях.

Проект “Бъдеще без насилие” 2003-2004 година

       Основна цел на проекта е превенция на насилието над жени и деца и предоставяне на помощ и подкрепа на жертви на насилие. Основните дейности бяха насочени към: проучване и идентификация на случаите на насилие, на източниците и причините за проявите на такова, запознаване на децата и гражданите със собствените им права и осъзнаването им от тях и обществото. Като цяло: повишаване квалификацията и капацитета на местните специалисти, отговорни за осъществяването на помощ и подкрепа на жертви на насилие и за превенция на насилието в дома и в обществото и постигане координираност и сътрудничество, както и свободен обмен на информация между местните институции и организации за проявите на насилие в региона и борбата с него.
     Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Комисия „Демокрация” при посолството на САЩ .

Проект “Класна стая без дрога” – 2004-2005 година

     Основна цел на проекта е превенция и противопоставяне на разпространението и употребата на наркотични и упойващи вещества сред малолетни и непълнолетни в региона, чрез създаване и прилагане на ефективен модел за превенция срещу наркоманията, разкриване, популяризиране, укрепване и разширяване дейността на консултативния център за кризисно консултиране и подкрепа на деца употребяващи наркотици и техните родители.
        Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Обединените холандски фондации.

Проект “Моя нов свят” 2006-2008 година

            Основна цел на проекта е превенция на асоциалното поведение на децата и прилагане на ефективен модел за социално-възпитателна работа. В резултат на проектните дейности се разкри Център за социални услуги за деца и техните семейства”. Създадоха се необходимите условия за превантивна работа, индивидуална и групова работа. Повиши се капацитета на екипа, работещ по тези проблеми, изгради се мрежа от партньори, работещи по проблемите на децата.
        Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Фондация ОАК чрез Институт по социални дейности и практики гр. София.
         През 2007 година работата на Сдружението беше обследвана от екип на ИСДП и от две неправителствени организации от Франция, които дадоха висока оценка за предлаганите социални услуги за деца и техните семейства.
    Членове на екипа посетиха Белгия и Румъния за изучаване на чуждия опит за предоставянето на различни видове социални услуги.

Център за обществена подкрепа, от 2008 г. – до сега

        От 01.01. 2008 г. социалната услуга „Център за обществена подкрепа” е одобрена за бюджетно финансиране като делегирана от държавата дейност с капацитет 63 клиента. След обявен конкурс за възлагане на услугата, считано от 02.04.2008 г. Община Нови пазар сключи договор, с който възложи управлението на социалната услуга Център за обществена подкрепа на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие” като лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства.

          През 2013 год. след участие в конкурс Сдружението подписа нов договор с Община Нови пазар за управление за срок от 5 години. 

      През 2018 година Сдружението участва в конкурс пред Община Нови пазар за управление на Център за обществена подкрепа и на 01 април подписа петгодишен договор. 

           През 2023 година Сдружението участва в конкурс пред Община Нови пазар за управление на  социална услуга – Център за обществена подкрепа и на 01 април подписа петгодишен договор.