СПЕЦИАЛИСТИ

  Човешкият ресурс е основния и най-важен от всички ресурси, необходими за функционирането на Център за обществена подкрепа, поради спецификата на осъществяваните дейности. Работата на Център за обществена подкрепа е преди всичко консултативна и изисква достатъчно на брой специалисти с висока квалификация.

Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие” има разработена писмена процедура за набиране и подбор на персонала в ЦОП, и обучение на новоназначени специалисти. Персоналът е подбран на базата на своята квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности в Програмата за развитие на социалните услуги. За всяка длъжност има утвърдена длъжностна характеристика, в която ясно са разписани правата, задълженията и отговорностите. Всеки член на персонала е запознат, удостоверявайки това обстоятелство с подписа си. Неразделна част от длъжностната характеристика на персонала е етичният кодекс на работещите с деца.