НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

       На 06 юни 2018 г. Център за обществена подкрепа проведе научно-практическа конференция на тема: „ЦОП – утвърдила се универсална и уникална услуга в общността“. 

      В нея взеха участие  над 100 човека – специалисти от ДАЗД – Варна, РД „СП” – Шумен, екипите на социалните услуги в община Нови пазар, Шумен и Велики Преслав, на центрове за обществена подкрепа от североизточна България, представители на партниращите институции и организации, клиенти, доброволци и студенти.

      Последователността на презентираните и дискутирани теми е следната:

Посрещането на дете с психично страдание в Центъра за обществена подкрепа

Д-р Жупунов – Детски психиатър, Председател на Сдр „Дете и пространство”

     Д-р Жупунов от гледна точка на дългогодишния си опит в работата с деца с психично страдание, запозна аудторията със значението на работата на специалиста както с детето, така и с неговите родители, за да има резултата. В края на презентацията си представи и случаи от практиката си, като направи анализ на използваните методи и постигнати резултати.

Детско правосъдие – какво се случва и какво предстои

проф. д-р Нели Петрова-Димитрова – Инситут по социални дейности и практики –София

         проф. Петрова-Димитрова представи на присъстващите нуждата от нов закон касаещ детското правосъдие, социалната работа като гарант за спазване правата на детето и  превенция на злоупотребата с деца и необходимостта от развитие на специализирани програми в Център за обществена подкрепа.

Ролята на ЦОП в подкрепата на семейството в риск

Росен Аврамов – Изпълнителен Директор на ЦОП, Сдр. ЖАНЕТА – Разград

       Г-н Аврамов запозна аудиторията с услугите предоставяни за деца и семейства. Отбеляза също, че ЦОП-Разград е един от първите партньори на  ЦОП-Нови пазар, повече от 10 години, когато екипите на Разград и Нови пазар прохождаха в социалната сфера.

Мястото на детето в съдебния процес

Петина Николова – Председател на Районен съд Нови пазар

     Съдия Николова представи добри практики в работата на съдебната система при участие на дете в съдебния процес.  Изрази благодарност на специалистите от Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар за професионалното и компетентно поведение при изпълнение на професионални ангажименти.

Дигитална грамотност на децата и киберпрестъпления

гл. инсп. Лъчезар Христов – Областна Дирекция «Полиция» – Шумен

   Инспектор Христов запозна участниците в конференцията с киберпрестъпленията засягащи децата, правила за безопасно сърфиране в световната мрежа. Засегна и задължението на родителите да се интересуват от дейността на децата си в интернет. Представи примери от практиката си.

Значение и място на практиката в обучението на бъдещи социални работници

доц. д-р Росица Михайлова – Шуменски университет „Е. К. Преславски“

      Доцент Михайлова представи партньорството на Шуменски университет и Сдружението, като изрази и задоволството си от провеждания практически модул на студентите  от Шуменски университет в Център за обществена подкрепа – Нови пазар.