ЛИЦЕНЗИ

             Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ има издадени  лицензи за предоставяне на социални услуги.  Лицензите са издадени от Агенция за качеството  на социалните услуги (АКСУ).

Целева група на услуги в ЦОП

Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства:

  • Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение
  • Деца преживели насилие и техните семейства
  • Деца от общността за справяне със социални и житейски проблеми;
  • Деца в риск от изоставяне и техните родители, непълнолетни майки;
  • Деца отпаднали или в риск от отпадане от училище
  • Деца настанени в приемни семейства;
  • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на дете;
  • Кандидати / одобрени приемни семейства;
  • Кандидати/одобрени осиновители.