ПСИХОЛОЗИ

     В Център за обществена подкрепа работят трима психолози, магистри, с вече 10 годишен опит в професията.

    Работят с деца и родители, индивидуално, като гарантират запазване конфиденциалност на информацията.

     Провеждат индивидуална и групова работа с деца, родители и семейства. Извършват психологическа работа с деца, преживели насилие, проявяващи насилие и агресия, употребяващи наркотични вещества. Извършват психологически анализ по постъпили сигнали от лица и институции за деца, нуждаещи се от закрила и дават компетентно мнение. Изготвят специализирани оценки по случаи, психологически характеристики на деца вписани в регистъра за осиновяване. Участват в екипите за обучение на кандидат професионални приемни родители и кандидат осиновители.

     Планират дейностите по предлаганите услуги – краткосрочни и дългосрочни. Съставят и поддържат регистри, съобразени с действащата нормативна уредба.