Услуги

Социални услуги

Социални услуги предоставяне от Център за обществена подкрепа гр. Нови пазар, ул. Генерал Скобелев №18, управляван от Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“

 Услуга – Информиране и консултиране

 • Работа по превенция изоставянето на деца /включително работа и на ниво родилен дом/.
 • Работа за реинтеграция на деца в биологичното семейство
 • Психологическо консултиране
 • Работа с деца, жертви на насилие и техните родители
 • Подготовка на деца за изслушване в съда
 • Превенция на отпадането на деца от училище
 • Оценка и повишаване на родителския капацитет, съдействие и подкрепа в семейна среда
 • Превенция на риска от родителско отчуждение
 • Консултиране по ранно детско развитие

 

РАБОТА С ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ И ОСИНОВИТЕЛИ

 • Проучване и оценка на кандидат приемни семейства
 • Подкрепа на професионални приемни семейства и децата настанени в тях
 • Подкрепа на осиновители
 • Индивидуално консултиране на деца след осиновяване
 • Индивидуално консултиране на деца настанени в професионални приемни семейства
 • Обследване и изготвяне на психологически характеристики на деца вписани в Регистъра за пълно осиновяване

 

Услуга – Застъпничество и посредничество

 • предоставяне на информация и директно социално, фамилно и трудово посредничество;
 • осигуряване на правна защита на деца в риск по смисъла на ЗЗДт;
 • подготовка и придружаване на деца за изслушване в съда;
 • правна защита при случаи на родителски конфликти, напр. при развод/раздяла;
 • осигуряване на правна защита на лица жертви на насилие;
 • посредничество и придружаване до здравни, социални, детски градини и учебни заведения, общински звена и Районно управление “Полиция“ и др.;
 • застъпничество за осигуряване на медицинска помощ, придружаване, съдействие;
 • попълване на документи, ориентиране и застъпничество в учреждения;
 • други услуги, при необходимост от застъпничество и посредничество.

 

Контактен център

Безопасно и неутрално място, където:

 • децата на разделени семейства могат да прекарват времето си родителя, с когото не живеят заедно и/или с други членове на семейството;
 • се реализират правата на децата, жертви на насилие или свидетели на престъпление, участващи в правни процедури.

 

Услуга – Общностна работа

 • Работа сред общността
 • Изграждане на подкрепяща мрежа от семейства на осиновители в общността
 • Провеждане на групови мероприятия с деца по изготвени и одобрени Програми
 • Провеждане на кампании по социално значими теми

 

Услуга – Терапия и рехабилитация

 • Психологическа терапия
 • Логопедична терапия
 • Педагогическа терапия
 • Социална терапия

 

Услуга – Обучение за придобиване на умения

 • Обучение на осиновители
 • Обучение на кандидат приемни родители
 • Надграждащи обучения и тренинги
 • Обучение в родителски умения
 • Обучение на бъдещи майки
 • Обучение за изграждане на социални умения у деца
 • Обучение за изграждане на умения за самостоятелен живот у деца напускащи институция или резидентна грижа