СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО

Деца, отпаднали или в риск за отпадане от училище

Отпадането от училище е ключов проблем за деца, който е свързан с не приемливо поведение, прояви в конфликт със закона, въвличане в трафик и сексуална експлоатация, ранни бракове и други.

Голяма...


Прочети повече...

УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО

    Основна целева група са родителите, тъй като най-често трудностите и проблемите на децата са свързани с проблемите в родителстването.  Родителите са тези, от които децата имат най- голяма нужда  и които могат най- добре да посрещнат техните нужди. От особена подкрепа се...


Прочети повече...

ПРИЕМНА ГРИЖА

        Приемна грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в приемно семейство. Това е мярка за закрила, която цели защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е...


Прочети повече...