УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО

Деца, отпаднали или в риск за отпадане от училище Отпадането от училище е ключов проблем за деца, който е свързан с не приемливо поведение, прояви в конфликт със закона, въвличане в трафик и сексуална експлоатация, ранни бракове и други. Голяма част от застрашените деца имат нужда от подкрепа и мотивация за учене, умения да намерят възможност да развиват своите интереси. Работи се за по – пълно обхващане на тази не малка група, в индивидуална и групова работа с децата и техните семейства. Деца с противообществени прояви Причините и факторите за тези прояви са различни и се изисква индивидуален подход при всеки един случай, чрез които се определят специфичните потребности и се предоставят необходимите услуги и програми за въздействие. Голяма част от тези деца растат в неблагоприятна семейна среда, което неизбежно оказва влияние и върху поведението им. С натрупания си опит и професионализъм екипът допринася за промени в подхода и повишаване качеството на работата с тази целева група, както и със техните семейства. Деца жертви на насилие или свидетели на такова Децата пострадали от насилие се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа за преодоляване на преживяния стрес и развитие на способностите им да продължават пълноценно живота си. Екипа има капацитета да отговори на тези потребности чрез предлагане на психо-консултация, психотерапия и социална работа както на децата пострадали или свидетели на насилие, но и на техните семейства. Деца и младежи с травми, свързани с различни житейски и социални проблеми С децата се работи за отработване на травми, различни от насилието, свързани с различни социални и житейски проблеми. Основно случаите са свързани с конфликти в семейството между родителите, в училище и приятелска среда. Екипът, осъществяващ психологическото консултиране е добре обучен и способен да предостави квалифицирана подкрепа на тази целева група. Логопедична работа Тази услуга е насочена към деца в предучилищна възраст с речеви затруднения и цели те да придобият увереност в своите собствени сили и възможности, както и да преодолеят трудностите в говора. Логопедичната работа се изразява в изследване и работа върху езиковата и звуковата речева дейност на децата. Отработването на логопедичните проблеми в тази възраст е наложително, тъй като в училище децата имат проблеми с правилното писане и четене на звуковете и буквите. Подготовка и придружаване на деца за изслушване в съда по наказателни и граждански дела. През последните години успешно си партнираме с Раойнен съд в работата за щадящо детско правосъдие. Част от екипа ни, с участие и на съдии, преминаха обучение по проект. Специално обучени специалисти подготвят и придружават деца изслушване в правни процедури по наказателни и граждански дела.

УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО

    Основна целева група са родителите, тъй като най-често трудностите и проблемите на децата са свързани с проблемите в родителстването.  Родителите са тези, от които децата имат най- голяма нужда  и които могат най- добре да посрещнат техните нужди. От особена подкрепа се нуждаят самотните родители, младите самотни майки, младите бременни и родители от рискови етнически групи.          В зависимост от възраст, опит и социален статус родителите имат общи и специфични потребности от повишаване познанията за децата и тяхното развитие, възпитанието и подходите за справянето с възникналите трудности и проблеми.    Усилията ни се съсредоточават в повишаване на компетентността/ способностите на родителите да изпълняват по-качествено своите родителски роли чрез промяна на нагласите, отношението, разбирането, знанията и уменията за доброто родителстване. Под добро родителстване разбираме стремеж за разпознаване, разбиране и способност за отговор на потребностите на детето; способност за оказване на всякаква, включително емоционална подкрепа и стимулиране на детето; способност за изграждане и поддържане на връзки и взаимоотношения в семейството, които ще осигурят сигурна, безопасна, подкрепяща и стимулираща среда за детето; способност за изграждане и подкрепа на конструктивно просоциално поведение.         Екипът на Центъра за обществена подкрепа е подготвен да откликне на тези потребности чрез индивидуално консултиране, групова работа и мобилна социална работа за повишаване на родителския капацитет и развиване на приемната грижа. 

ПРИЕМНА ГРИЖА

        Приемна грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в приемно семейство. Това е мярка за закрила, която цели защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща ре-интеграция. Предоставянето на услугата има за цел да подпомогне семейството в процеса на отглеждане и възпитание на детето, с цел превенция на институционализацията или изоставянето.             Основните дейности по услугата включват:  Информационни кампании  Обучение на кандидати за приемни родители  Оценяване на кандидати за приемни родители  Подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с детето  Наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях   Информационни кампании За популяризиране на приемната грижа и набиране на кандидати за приемни семейства се провеждат периодични информационни кампании в съответствие с потребностите, определени в общинската програма за закрила на детето. Провежда се информиране и консултиране на кандидатите за приемно семейство, като им се предоставя писмена и устна информация относно условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и относно същността и целта на настаняването на деца в приемното семейство като мярка за закрила на детето. Оценяване на кандидати за приемно семейство            Процесът на оценяване на кандидатите за приемно семейство започва след получаване на направление от Дирекция „Социално подпомагане” за извършване на оценяване на кандидатите за приемно семейство, както и придружаващия го социален доклад. Преди започване на оценяването, по възможност, се провежда среща за обмен на информация със социалния работник на семейството, определен от началника на Отдел „Закрила на детето”. Оценяването се извършва според изискванията на чл. 9 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. То включва провеждане на не по-малко от 4 срещи – разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството, включително и с децата на кандидатите за приемно семейство; две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето; среща с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите и базово обучение. Оценяването се извършва в срок до 4 месеца от подаване на заявление от кандидатите. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на възможността им да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си, както и на лични качества на кандидатите за полагане на „приемна грижа“. Резултатите от проведената оценка и обучение се отразяват писмено в социален доклад според изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.               Обучение            Базовото обучение се извършва съобразно с приетата и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане обучителна програма. Програмата е разработена по теми, като минималното време, в което се изпълнява. За кандидатите за професионални приемни семейства се провежда и обучение по Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство. Организацията има възможност за предоставяне на обучение по Програмата за обучение на кандидатите за приемно семейство, при които ще бъдат настанявани за отглеждане деца с увреждания, с емоционални или поведенчески отклонения.      Резултатите от проведената оценка и обучение се отразяват писмено в социален доклад според изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях             Продължителността и темите на поддържащото обучение зависят от проблемите и най-често срещаните трудности от страна на приемното семейство и/или детето в процеса на взаимната им адаптация. Те се определят след задълбочен анализ, съвместно с двамата социални работници, които са определени  за работа както с приемното семейство, така и с детето (децата), настанени в него.  Задължително поддържащо обучение, с продължителност не по-малко от 4 часа на месец, независимо от посоченото по-горе, се предоставя на приемното семейство, в което има настанено дете (деца) с увреждане или с емоционални или поведенчески отклонения.            Подкрепа на приемни семейства     Предоставят се и услуги за подкрепа и наблюдение на приемните семейства след получаване на направление и план за действие от Д „Социално подпомагане“.  С приемните семейства се организират супервизии, групова работа и групи за взаимопомощ. Подкрепата на приемно семейство се осъществява в зависимост от потребностите, но не по-малко от веднъж в месеца.         Подкрепата в първите срещи с детето се изразява в  запознаване с оценката на детето; подготовка за посрещане на детето; представяне и запознаване; даване на допълнителна информация относно нуждите на детето, особеностите в поведението и развитието му,     Специалистите от Центърът за обществена подкрепа осигурява подкрепа и консултиране на приемното семейство с цел да се подкрепи адаптацията между детето и семейството.  потребностите на детето могат да бъдат групирани в следните области: здравни и физически потребности; безопасна среда; емоционални, образователни и поведенчески потребности; свободно време и отдих; контакти с роднини и близки.       Социалния работник осъществява подкрепа съобразно договорен график със семейството. В първите дни и месеци, подкрепата е по-интензивна. При необходимост приемното семейство може да ползва и допълнителни услуги, за да бъде подкрепено.           Социалния работник описва всяка среща осъществена в процеса на подкрепа във формуляр, който се съхранява в досие.