Децата имат права

По повод подписването на Конвенцията за правата на детето, в Център за обществена подкрепа се организира препис на същата.

Децата потребители на услугата „Педагогическа подкрепа“ с помощта на педагозите, преписаха кратката версия на Кнвенцията, адаптирана за деца, издание на Уницеф.

В продължение на две седмици всяко дете намери време, за да препише няколко от членовете на документа. Имаше въпроси и пояснения за значението на Конвенцията и членове в нея.

По този начин участниците в инициативата разпраха за основните права на всяко дете:

  • на дом и семейство;
  • на образование;
  • на здравни грижи;
  • ненасилие;
  • да растат в мир;

Конвенцията за правата на детето е приета от Общото събрание на Организацията на Обединените нации на 20.11.1989 г. Ратифицирана е от Великото народно събрание на Република България през 1991 г.

Конвенцията е подписана от почти всички държави в света, като ги задължава да спазват едни и същи принципи касаещи децата. Документа има 44 члена, ясно показващиангажиментите на отделната държава към децата.

Конвенцията урежда граждански, политически, социални и икономически права на детето, които се прилагат при спазване на четири ръководни принципа:

  • недопускане на дискриминация;
  • постигане на най-добрият интерес на детето;
  • всяко дете има право на живот, оцеляване и развитие;
  • право на децата на участие и изслушване.

От тези принципи се ръководят всички заинтересовани страни, включително и самите деца при реализиране на техните права на оцеляване, развитие, закрила и участие.

Вече 30 години децата имат свой документ, гарантиращ спазването на правата им. В Република България има изградена система от органи за закрила правата и интересите на децата. Органите и институциите за закрила, работят за зачитане правата и отговорностите на родителите, настойниците и на хората, които се грижат за децата, като им помагат и ги подкрепят.

Голяма част от правата на децата са дефинирани в Закона за закрила на детето, той е основополагащия при обсъждане на въпроси касаещи най-добрия интерес на детето.

Всяко дете има права и носи отговорност да уважава  правата и на другите.

Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ работи в сферата на правата на детето, в партньорство с Отдел „Закрила на детето“, учебни заведения и други.

Институциите е нужно да подкрепят и разбират децата, да ги изслушват и помагат при решаване на възникнали проблеми. Нашата цел е да научим децата да споделят за нуждите си и да знаят къде да търсят съдействие.

Основно право на всяко дете е да расте в семейството си, съвместно с родителите си.

Семейната среда е най-благоприятна и сигурна за отглеждане и за развитие на детето, а родителите са най- важните хора, които го обичат и закрилят.

При установени трудности при справяне с родителската си отговорност, могат да бъдат подкрепяни и насърчавани от органите за закрила, за да могат пълноценно да поемат своята отговорност за благосъстоянието на детето си.

Ролята на семейството е свързана с изграждане на чувство за принадлежност, идентичност у бъдещия социален индивид, както и неговата социализация и формирането му като личност.

Правилно е децата да уважават и да ценят своите родители, както и членовете на разширеното си семейство.

От нас, възрастните, зависи да осигурим подкрепа и необходимите условия за развитие потенциала на децата.

Децата имат право на достъп до безплатно образование и да има възможност да ходи на училище. Образованието представлява основата на всичко което иска да постигне, за да се развива към по-добро. Това е и отговорност на родителите.

Правото на достъп до здравни грижи касаещи децата, е жизненоважно. Всяко дете има право да расте и се развива здравословно. В България децата имат достъп до безплатни здравни грижи. 

Право на детето на свобода на изразяване, като изказва мнение по всички въпроси които го касаят и не трябва да се омаловажава мнението му. Може да споделя мнение по въпроси вътре в семейството, касаещи здравето, касаещи образованието, правото да бъде изслушвано детето при съдебни процедури.

Децата имат право чиста околна среда, да растат сред запазени морета и океани, гори и планини. Правилно е децата да се научат да пазят природата, да се повиши тяхната екологична култура и загриженост към мястото където живеят.

Право на игри, културни дейности, почивка. Децата могат да търсят правото си да развиват талантите си, да имат достъп до културни дейности. По време на игра, те изграждат себе си като личности и умения за контактуване с околните.

Закрила от всички форми на насилие, злоупотреба и небрежно отношение,  както в семейството така и в обществото. Децата да бъдат запознати с формите на насилие, разпознаване на белезите на насилие и телефони и адреси, където могат да получат закрила.

Обществената среда, която искаме да изградим за децата си, правилно е да се основава на уважение, на достойнство и на зачитане различието на всяко дете. Среда, непримирима към насилието над деца, която се стреми да гарантира щастливо детство на всяко от тях. В основна грижа на обществото ни трябва да се превърнат детското благосъстояние и благополучие, както и правото на всяко дете на семейство и на семейна подкрепа. Да помогнем на всяко дете да се чувства ценено и да вярва в способностите си.

Децата посещаващи Център за обществена подкрепа тази година предприеха едно по-различно н увлекателно занимание, с което да отбележат денят от приемането на Конвенцията за правата на детето.

С помощта на водещите педагози, потребителите преписаха Конвенцията за правата на децата, адаптирана версия за тях, издание на Уницеф. 

Включиха се голяма част от потребителите. Беше предизвикателство и интересно мероприятие, в продължение на две седмици всеки да отдели време да запише на предоставения му лист, отделен член от детския закон.

Надяваме се, че процеса на преписване на Конвенцията за правата на децата се е превърнал в обсъждане на документа с подходящи коментари, запитвания и получени отговори. Очакваме, че този момент е достигнал и до родителите им, когато са споделили за ежедневните си преживявания.

Чрез този процес на преписване на Конвенцията искахме да подкрепим децата в опознаването и осъзнаването на техните права. А това да се  превърне и в отговорност както към собствените права, така и към правата на всяко дете и на всеки човек.

Благодарим на децата, които се включиха и подкрепиха нашата инициатива!

Разгледайте какъв препис на Конвенцията се получи: ПРАВАТА-НА-ДЕТЕТО

Пожелаваме на децата да познават добре своите права и да следят за спазването им!