ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие”  
Град Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев” № 18
БУЛСТАТ 127570292
на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно събрание на членовете,
на 10 май 2019 година от 16,30 часа в Залата за обучения на адрес: гр. Нови пазар, пл. „Оборище” №1, ет. 3.
при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на Сдружението
  2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2018 година
  3. Приемане на  Годишен отчет за дейността за 2018 година.
  4. Приемане Програма за развитие на услугите в Център за обществена подкрепа през 2019 година

Всички членове на Сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 17,30 часа на 10 май 2019 година в Залата за обучения на адрес: гр. Нови пазар, пл. „Оборище” №1, ет. 3.