ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ“

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие”  град Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев” № 18, БУЛСТАТ 127570292

на свое заседание на 16 юни 2020 г.на основание чл.26, ал.1  ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на  Общо отчетно събрание на членовете, на 26 юни 2020 година от 15,30 часа в Залата за обучения на адрес: гр. Нови пазар, пл. „Оборище” №1, ет. 3., при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 година
  2. Приемане на  Отчет за дейността за 2019 година.
  3. Приемане на решение за продължаване членството в Национална мрежа за децата
  4. Приемане и отписване на членове на Сдружението
  5. Други

Всички членове на Сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час, за 16,30 часа на 26 юни 2020 година в Залата за обучения на адрес: гр. Нови пазар, пл. „Оборище” №1, ет. 3.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………

                             К. ВАСИЛЕВА-СТОЯНОВА