УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО

Деца, отпаднали или в риск за отпадане от училище

Отпадането от училище е ключов проблем за деца, който е свързан с не приемливо поведение, прояви в конфликт със закона, въвличане в трафик и сексуална експлоатация, ранни бракове и други.

Голяма част от застрашените деца имат нужда от подкрепа и мотивация за учене, умения да намерят възможност да развиват своите интереси. Работи се за по – пълно обхващане на тази не малка група, в индивидуална и групова работа с децата и техните семейства.

Деца с противообществени прояви

Причините и факторите за тези прояви са различни и се изисква индивидуален подход при всеки един случай, чрез които се определят специфичните потребности и се предоставят необходимите услуги и програми за въздействие. Голяма част от тези деца растат в неблагоприятна семейна среда, което неизбежно оказва влияние и върху поведението им.

С натрупания си опит и професионализъм екипът допринася за промени в подхода и повишаване качеството на работата с тази целева група, както и със техните семейства.

Деца жертви на насилие или свидетели на такова

Децата пострадали от насилие се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа за преодоляване на преживяния стрес и развитие на способностите им да продължават пълноценно живота си. Екипа има капацитета да отговори на тези потребности чрез предлагане на психо-консултация, психотерапия и социална работа както на децата пострадали или свидетели на насилие, но и на техните семейства.

Деца и младежи с травми, свързани с различни житейски и социални проблеми

С децата се работи за отработване на травми, различни от насилието, свързани с различни социални и житейски проблеми. Основно случаите са свързани с конфликти в семейството между родителите, в училище и приятелска среда.

Екипът, осъществяващ психологическото консултиране е добре обучен и способен да предостави квалифицирана подкрепа на тази целева група.

Логопедична работа

Тази услуга е насочена към деца в предучилищна възраст с речеви затруднения и цели те да придобият увереност в своите собствени сили и възможности, както и да преодолеят трудностите в говора. Логопедичната работа се изразява в изследване и работа върху езиковата и звуковата речева дейност на децата.

Отработването на логопедичните проблеми в тази възраст е наложително, тъй като в училище децата имат проблеми с правилното писане и четене на звуковете и буквите.

Подготовка и придружаване на деца за изслушване в съда по наказателни и граждански дела.

През последните години успешно си партнираме с Раойнен съд в работата за щадящо детско правосъдие. Част от екипа ни, с участие и на съдии, преминаха обучение по проект. Специално обучени специалисти подготвят и придружават деца изслушване в правни процедури по наказателни и граждански дела.