УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО

    Основна целева група са родителите, тъй като най-често трудностите и проблемите на децата са свързани с проблемите в родителстването.  Родителите са тези, от които децата имат най- голяма нужда  и които могат най- добре да посрещнат техните нужди. От особена подкрепа се нуждаят самотните родители, младите самотни майки, младите бременни и родители от рискови етнически групи.

         В зависимост от възраст, опит и социален статус родителите имат общи и специфични потребности от повишаване познанията за децата и тяхното развитие, възпитанието и подходите за справянето с възникналите трудности и проблеми.

   Усилията ни се съсредоточават в повишаване на компетентността/ способностите на родителите да изпълняват по-качествено своите родителски роли чрез промяна на нагласите, отношението, разбирането, знанията и уменията за доброто родителстване. Под добро родителстване разбираме стремеж за разпознаване, разбиране и способност за отговор на потребностите на детето; способност за оказване на всякаква, включително емоционална подкрепа и стимулиране на детето; способност за изграждане и поддържане на връзки и взаимоотношения в семейството, които ще осигурят сигурна, безопасна, подкрепяща и стимулираща среда за детето; способност за изграждане и подкрепа на конструктивно просоциално поведение.

        Екипът на Центъра за обществена подкрепа е подготвен да откликне на тези потребности чрез индивидуално консултиране, групова работа и мобилна социална работа за повишаване на родителския капацитет и развиване на приемната грижа.