ПРИЕМНА ГРИЖА

        Приемна грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в приемно семейство. Това е мярка за закрила, която цели защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща ре-интеграция. Предоставянето на услугата има за цел да подпомогне семейството в процеса на отглеждане и възпитание на детето, с цел превенция на институционализацията или изоставянето.

            Основните дейности по услугата включват:
 Информационни кампании
 Обучение на кандидати за приемни родители
 Оценяване на кандидати за приемни родители
 Подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с детето
 Наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях

 

Информационни кампании

За популяризиране на приемната грижа и набиране на кандидати за приемни семейства се провеждат периодични информационни кампании в съответствие с потребностите, определени в общинската програма за закрила на детето. Провежда се информиране и консултиране на кандидатите за приемно семейство, като им се предоставя писмена и устна информация относно условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и относно същността и целта на настаняването на деца в приемното семейство като мярка за закрила на детето.

Оценяване на кандидати за приемно семейство 

          Процесът на оценяване на кандидатите за приемно семейство започва след получаване на направление от Дирекция „Социално подпомагане” за извършване на оценяване на кандидатите за приемно семейство, както и придружаващия го социален доклад. Преди започване на оценяването, по възможност, се провежда среща за обмен на информация със социалния работник на семейството, определен от началника на Отдел „Закрила на детето”. Оценяването се извършва според изискванията на чл. 9 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. То включва провеждане на не по-малко от 4 срещи – разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството, включително и с децата на кандидатите за приемно семейство; две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето; среща с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите и базово обучение. Оценяването се извършва в срок до 4 месеца от подаване на заявление от кандидатите. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на възможността им да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си, както и на лични качества на кандидатите за полагане на „приемна грижа“. Резултатите от проведената оценка и обучение се отразяват писмено в социален доклад според изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

              Обучение

           Базовото обучение се извършва съобразно с приетата и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане обучителна програма. Програмата е разработена по теми, като минималното време, в което се изпълнява. За кандидатите за професионални приемни семейства се провежда и обучение по Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство. Организацията има възможност за предоставяне на обучение по Програмата за обучение на кандидатите за приемно семейство, при които ще бъдат настанявани за отглеждане деца с увреждания, с емоционални или поведенчески отклонения.

     Резултатите от проведената оценка и обучение се отразяват писмено в социален доклад според изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

            Продължителността и темите на поддържащото обучение зависят от проблемите и най-често срещаните трудности от страна на приемното семейство и/или детето в процеса на взаимната им адаптация. Те се определят след задълбочен анализ, съвместно с двамата социални работници, които са определени  за работа както с приемното семейство, така и с детето (децата), настанени в него.  Задължително поддържащо обучение, с продължителност не по-малко от 4 часа на месец, независимо от посоченото по-горе, се предоставя на приемното семейство, в което има настанено дете (деца) с увреждане или с емоционални или поведенчески отклонения.

           Подкрепа на приемни семейства

    Предоставят се и услуги за подкрепа и наблюдение на приемните семейства след получаване на направление и план за действие от Д „Социално подпомагане“.  С приемните семейства се организират супервизии, групова работа и групи за взаимопомощ. Подкрепата на приемно семейство се осъществява в зависимост от потребностите, но не по-малко от веднъж в месеца.

        Подкрепата в първите срещи с детето се изразява в 

  • запознаване с оценката на детето;
  • подготовка за посрещане на детето;
  • представяне и запознаване;
  • даване на допълнителна информация относно нуждите на детето, особеностите в поведението и развитието му, 

   Специалистите от Центърът за обществена подкрепа осигурява подкрепа и консултиране на приемното семейство с цел да се подкрепи адаптацията между детето и семейството. 

  • потребностите на детето могат да бъдат групирани в следните области:
  • здравни и физически потребности;
  • безопасна среда;
  • емоционални, образователни и поведенчески потребности;
  • свободно време и отдих;
  • контакти с роднини и близки.

      Социалния работник осъществява подкрепа съобразно договорен график със семейството. В първите дни и месеци, подкрепата е по-интензивна. При необходимост приемното семейство може да ползва и допълнителни услуги, за да бъде подкрепено. 

         Социалния работник описва всяка среща осъществена в процеса на подкрепа във формуляр, който се съхранява в досие.